پژوهشگاه صارم- راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی
راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای دریافت فایل راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی روی خود عنوان کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشگاه صارم:
http://sareminstitute.org/find.php?item=1.43.34.fa
برگشت به اصل مطلب